Tietoja hankkeesta

Kuinka pitää kiinni osaamisesta ajassa, jossa ammattirakenteet ovat jatkuvassa myllerryksessä? Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, aiheuttavat sen, että ammatteja kuolee, uusia tulee tilalle ja jäljelle jääneiden sisältö muuttuu. Muutoksella on poliittisesti merkittäviä osaamiseen liittyviä seurauksia. Toistaiseksi ne ovat kuitenkin huonosti ymmärrettyjä.

Ammattirakenteiden muutoksella on väistämättä vaikutuksia työelämään pyrkivien nuorten koulutus- ja tutkintovalintoihin sekä IT-taitovaatimuksiin. Myös työelämässä jo olevat joutuvat kouluttautumaan uudelleen. Tietämyksessämme elinikäisen oppimisen roolista osaamisen hankkimisessa ja uusimisessa työelämässä ja sen ulkopuolella on selkeitä puutteita. Tämä koskee niin yleistä aikuiskoulutusta kuin aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä.

On yhä selkeämmin nähtävissä, että erilaiset terveydelliset ongelmat aiheuttavat työmarkkinoilta poistumista työkyvyttömyyden, varhaiseläkkeelle siirtymisen tai työttömyyden kautta. Silti ammatillisen kuntoutuksen tehokkuudesta tiedetään edelleen hyvin vähän.

Emme myöskään tiedä, kuinka ammattirakenteiden muutos vaikuttaa maahanmuuttajien jo valmiiksi heikkoon työmarkkinatilanteeseen.

Kaikkia näitä näkökulmia selvitetään Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa. Etlan koordinoima kolmevuotinen Polkuja työhön -hanke käynnistyi vuoden 2016 huhtikuun alussa ja päättyy vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä. Konsortion johtaja on Etlan tutkimusjohtaja Rita Asplund.

Tarkoitus on varmistaa, että suomalaisen työelämän kehittämisestä vastaavat tahot saavat ymmärrettävää ja paikkansapitävää tietoa sekä konkreettisia ratkaisuja päätöksenteon tueksi.

Osahankkeissa etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1.Miten taidot ja työelämän muuttuvat vaatimukset saadaan yhteen sovitettua?

Miten varmistetaan työvoiman osaaminen ja ajantasaiset taidot ammattirakenteiden muutoksen oloissa työmarkkinoille tuleville nuorille ja samalla myös varttuneelle työvoimalle?

Osahanketta koordinoi Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) johtaja, professori Osmo Kivinen. Tutustu hankkeen tutkijoihin täällä.

Osahankkeen 1 vaikuttavuuskertomus

 

2. Työikäisten osaaminen ja sopeutuminen ammattirakenteiden murrokseen

Kuinka aikuiskoulutus- ja työmarkkinainstituutioita tulee muokata sen varmistamiseksi, että yksilöt voivat ylläpitää, kehittää ja uudistaa osaamistaan vastaamaan rajusti muuttuvan työelämän vaatimuksia?
Millaisia ovat työikäisten maahanmuuttajien työllistymisen dynamiikka ja työmarkkinatilojen välillä tapahtuvat siirtymät? Miten ne vaikuttavat maahanmuuttajien taloudelliseen toimeentuloon ja siihen vahvassa yhteydessä olevaan sosiaalitukien tarpeeseen?

Osahanketta koordinoi Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen. Tutustu hankkeen tutkijoihin täällä.

Osahankkeen 2 vaikuttavuuskertomus

 

3. Ammatillisen osaamisen kehittämisen vaikutukset työhön osallistumiseen heikentyneen terveydentilan tai työttömyyden yhteydessä

Miten osaaminen, ammatti, heikentynyt terveys ja työvoimapalvelujen käyttö ennustavat siirtymiä työssä olon, työkyvyttömyyden ja työttömyyden välillä sekä työssäoloajan odotetta ja varhaista eläkkeelle siirtymistä?

Miten ammatillinen kuntoutus, erityisesti ammatillisen osaamisen kehittäminen, vaikuttaa työhön osallistumiseen heikentyneen terveydentilan tai työttömyyden yhteydessä?

Osahanketta koordinoi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Eira Viikari-Juntura. Tutustu hankkeen tutkijoihin täällä.

Osahankkeen 3 vaikuttavuuskertomus

 

 

Polkuja Työhön -konsortiossa ovat mukana:

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Työterveyslaitos
Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus
Eläketurvakeskus
Helsingin kaupungin tietokeskus
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansaneläkelaitos
Ragnar Frisch Centre for Economic Research
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Sidosryhmiimme kuuluvat:

Akava
EK
Koulutusrahasto
OAJ
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
SAK
Sosiaali- ja terveysministeriö
STTK
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Työ- ja elinkeinoministeriö