Pitkäaikaistyöttömät nuoret osa III: Pitkäaikaistyöttömyydellä on kauaskantoiset seuraukset

Työuransa alussa olevat nuoret kokevat usein lyhyitä työttömyysjaksoja. Se on varsin luonteva osa nuoren matkaa kohti pysyvämpää työelämässä jatkamista. Lyhyillä työttömyysjaksoilla on harvoin vakavia seurauksia nuorten työllistymismahdollisuuksia ja työnäkymiä ajatellen.

Pitkittyvä työttömyys voi sitä vastoin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla nuoren elämään pitkälti tulevaisuuteen. Näitä pitkävaikutteisia seurauksia on vuosien varrella toistuvasti nostettu esille niin tutkimuskirjallisuudessa kuin myös julkisessa keskustelussa. Niiden toistaminen on välttämätöntä jatkossakin, koska ongelmat eivät ole hävinneet mihinkään.

Työttömyyden pitkittyessä nuori menettää mahdollisuutensa kartuttaa työkokemusta. Samanaikaisesti hänen osaamisensa saattaa rapautua tavalla, joka merkittävästi heikentää hänen mahdollisuuksiaan työllistyä. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti hänen tulevaan kiinnittymiseensä työelämään ja siksi myös tulevaan palkkatasoon. Pahimmassa tapauksessa pitkittyvä työttömyys huonontaa nuoren fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia siinä määrin, että hän syrjäytyy työelämästä kokonaan.

Mutta miten pitkälle tulevaisuuteen nuoren kokeman pitkittyvän työttömyyden seuraukset oikein kantautuvat? Tämä on tärkeä kysymys, johon nykyinen tutkimus antaa vähän, jos lainkaan, luotettavia vastauksia. Tuoreessa raportissaan EUROFOUND esittää jonkin verran tuloksia tähän liittyen. Niistä kaikkein mielenkiintoisin on se, että nuorena koetun pitkittyvän työttömyyden kielteiset vaikutukset häviävät ajan mittaan, jos hän työuransa alussa pystyy välttämään uusia pitkittyviä työttömyysjaksoja eli onnistuu työllistymään vakituisemmalla pohjalla.

Tällaisen muutoksen saavuttaminen ei ole kuitenkaan ihan helppoa, koska aiemmin koetun työttömyyden ja etenkin pitkittyvän työttömyyden tiedetään kasvattavan merkittävästi henkilön riskiä joutua uudestaan työttömäksi. Nuorten työttömyyden mahdollisimman aikaista katkaisemista ja työttömyyden toistumisen estämistä voidaan siksi pitää äärimmäisen tärkeinä nuorisotyöttömyyden ja sen seurauksien torjumisen keinoina.

Konsortion johtaja Rita Asplund

Lähde:

Eurofound (2017), Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses, Publications Office of the European Union, Luxembourg.